With Thomas through Hamburg

Spontaneous trip to Bremerhaven